Wyrzućmy konwencję gender z Polski!
Apel do posłów: zaskarżyć konwencję do Trybunału Konstytucyjnego!
Pomimo wielokrotnie składanych obietnic, opinii prawników i ponad 36 tysięcy podpisów pod naszą petycją do premiera Mateusza Morawieckiego, rząd Prawa i Sprawiedliwości nadal nie wypowiedział tzw. konwencji stambulskiej. Ten niebezpieczny dokument pod pozorem „walki z przemocą wobec kobiet”:

  • wprowadza do polskich szkół i sądów ideologię gender,
  • uderza w wartości chrześcijańskie,
  • a także sprzyja zabijaniu nienarodzonych dzieci.
Kliknij tutaj i podpisz petycję

PILNE!

Szanowni Państwo Posłowie


Mając na uwadze fakt, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej to najwyższy w Polsce akt ustrojowy, zwracam się z apelem o niezwłoczne zaskarżenie niezgodnej z polskim prawem konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej do Trybunału Konstytucyjnego.

Z Państwa strony wystarczy podpis pod gotowym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, który załączam do mojego pisma.

Jak pokazują liczne analizy i opinie prawników, konwencja stambulska pod pozorem „walki z przemocą wobec kobiet” uderza w wartości chrześcijańskie, zagraża polskim rodzinom i podważa ich tożsamość, co oznacza, że jest niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

W Rozdziale 1 Art. 18, wyraźnie czytamy, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem konwencja Rady Europy promuje błędne pojęcie płci, kłamliwie wskazuje na różnice płciowe jako na rzekome źródło przemocy, a także nazywa małżeństwem związki jednopłciowe, na co nie ma mojej zgody.

Konwencja ta w swoich pojedynczych przepisach stoi w sprzeczności także z szeregiem innych artykułów Konstytucji RP (w tym m.in. z art. 2, art. 25 ust. 2, art. 32 ust. 2), co dobitnie udowodniono we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Żyjemy w państwie prawa, które nie jest prywatnym folwarkiem żadnej instytucji międzynarodowej lub partii politycznej, ale naszym wspólnym, nadrzędnym dobrem. Oczekuję, że Państwo Posłowie zrozumieją powagę tej sytuacji i w związku z tym jako obywatel i wyborca domagam się zaskarżenia tego niebezpiecznego dokumentu do Trybunału Konstytucyjnego.

Z wyrazami szacunku,
Podpisz list

My jednak nie składamy broni!

Jak pokazują liczne analizy, konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, jest niezgodna z polską konstytucją, czego od momentu objęcia władzy nie dostrzegają rządzący.

Dlatego po raz kolejny bierzemy sprawy w swoje ręce – wspólnie doprowadzimy do zaskarżenia konwencji w Trybunale Konstytucyjnym! Kierujemy apel do posłów na Sejm RP o zaskarżenie tego dokumentu do Trybunału Konstytucyjnego. Jesteśmy przekonani, że wyrok sądu konstytucyjnego usunie z Polski szkodliwą konwencję.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przygotował już nawet wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Aby go złożyć, potrzeba jedynie podpisów 50 posłów. Dlatego zachęcamy do podpisania naszej petycji, dzięki której mogą Państwo przekazać swoim reprezentantom w Sejmie nasze oczekiwania.

Koniec z mydleniem oczu!

Poseł niezależny dr Jan Klawiter jako pierwszy podpisał się pod naszym pozwem do Trybunału. Teraz potrzebne jest nam wywieranie presji na pozostałych parlamentarzystów – bez tego nie zbierzemy wymaganej liczby posłów-wnioskodawców.

Piękne słowa nic nie kosztują, dlatego sprawdźmy, ile warte są deklaracje o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa polskim rodzinom. Niech partia rządząca udowodni, że jej nazwa nie jest jedynie pustym frazesem.

Nie dajmy się zwieść, że w tej sprawie nie da się już nic zrobić. Przykładem jest słowacki parlament, który kilka tygodni temu zobowiązał się do odrzucenia ratyfikacji tego dokumentu. Nasi południowi sąsiedzi zdecydowaną większością głosów uznali, że treść konwencji jest sprzeczna z definicją małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, zawartej w słowackiej konstytucji. Pójdźmy za ich przykładem!

Twoja petycja trafi do:

Petycje z nazwiskami sygnatariuszy trafiają do posłów z klubów:
  • PiS,
  • Kukiz ’15
  • PSL
  • kół poselskich Wolni i Solidarni oraz Konfederacja.

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Kliknij tutaj i podpisz petycję
Ostatnio petycję podpisali: